Làm giỗ Sư tổ Nguyễn Tế Công tại nhà riêng của anh Nguyễn Chí Thành
Làm giỗ Sư tổ Nguyễn Tế Công tại nhà riêng của anh Nguyễn Chí Thành
Previous imageRefreshĐóngNext image